Kokybės politika

TEC Group savo veikla siekdama įgyvendinti įsipareigojimus užsakovams, partneriams, tiekėjams, darbuotojams ir akcininkams, aiškiai suvokdama, kad ateitis priklauso nuo sprendimų, kuriuos priimame šiandieną ir veiksmų, kuriuos atliekame dabar, prisiimdama atsakomybę įsipareigoja:

1.Teikti klientui kokybiškas, jo poreikius ir reikalavimus, įmonės įsipareigojimus bei įstatyminius ir kitus norminius aktus atitinkančias paslaugas;

2. Nustatyti ir suprasti užsakovų lūkesčius, įvertinti užsakovų suvokimą ir įgyvendinti galimas priemones siekiant padidinti užsakovų pasitenkinimą;

3. Palaikyti ilgalaikius, abipusiai naudingo bendradarbiavimo, pagarbos ir lygiateisiškumo principais grįstus santykius su tiekėjais ir partneriais;

4. Pasirinkti rangovus ir tiekėjus, kurie gali įgyvendinti Grupės kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir politikos reikalavimus;

5. Ieškoti ekonomiškai pagrįstų galimybių taikyti darnaus vystymosi koncepcijas, siekiant užtikrinti energetinių, materialinių ir gamtinių išteklių tausojimą bei atliekų susidarymo mažinimą kasdieninėje ir inžinerinėje veikloje;

6. Kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugios ir sveikatos vadybos sistemą palaikyti ir tobulinti vadovaujantis procesiniu požiūriu atsižvelgiant į rizikas bei LST EN ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartų ir susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, skirti užtektinai lėšų vieningos sistemos priežiūrai;

7. Nuolat gerinti aplinkosaugos, saugos ir sveikatos saugos lygį įmonių veikloje, sistemose ir paslaugose;

8. Užtikrinti Grupės veiklai taikomų teisinių reikalavimų laikymąsi;

9. Ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę bei aplinkos apsaugą visoje vertės kūrimo grandinėje, raginti tiekėjus, subrangovus ir užsakovus vadovautis tarptautiniais aplinkosaugos standartais;

10. Kelti darbuotojų motyvaciją ir įgūdžius, kad sukurtume mūsų užsakovams ir verslui pridėtinę vertę per nuolatinį mokymąsi ir vystymąsi;

11. Užtikrinti sveikas ir saugias darbo sąlygas bei socialines garantijas, kuriant saugios kultūros ir nuolatinio gerinimo įpročius;

12. Nelaimingų atsitikimų prevencijai nustatyti ir nuolatos peržiūrėti galimas tendencijas, kad būtų užkirti keliai nelaimingiems atsitikimams ateityje;

13. Reguliariai rengti grupės įmonių veiklos auditus ir vertinamosios analizės metu teikti rekomendacijas gerinimo galimybėms;

14. Nuolat peržiūrėti politikos nuostatas, išlaikyti ją aktualią, nustatant naujus tikslus ir uždavinius, kad būtų užtikrintas nuolatinio tobulėjimas ir efektyvumas.