Statinio statybos ir projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinavimas

Mūsų specialistai užtikrins, kad statinio projekte ir statybos metu būtų vykdomi numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, nustatyti įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, normatyviniuose statybos techniniuose reglamentuose.

Statinio statybos ir projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius parengia saugos ir sveikatos reikalavimus statybvietei ir konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu, pagal statinio projektą parengia reikiamų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų ir dokumentų aplanką (bylą).