”TEC Group”-experter: vad du bör veta om design i Litauen?

juli 29, 2021
Trots att Litauen i allt högre grad lockar utländska investerare, är byggbranschen i Litauen något som utlänningar är fortfarande tveksamma om. Hur det funkar: från förberedning av dokument, val av leverantörer och entreprenörer till färdigställning av konstruktioner och början av tillverkningen, berättar Algirdas Čižiūnas, projektledare för ”TEC Consulting” och Linas Baliuckas, projektledare för ”TEC Industry”.
Före projektet inleds: utvärdering av krav och möjligheter

Designprocessen i Litauen består av ett flertal steg. Det första steget är förslagshandlingar – det lägger grunden för alla nästa steg i projektet. Detta steget börjar med att man fastställer kundens krav och önskemål, samt att man förbereder den första dokumentationen. ”Man bör ha i åtanke att en eventuell byggare i Litauen måste först visa handlingar på markägande (eller husägande). Endast efter det kan man smidigt fortsätta med andra arbeten som utvärdering av byggarens miljöaspekter och andra aspekter”, säger Linas Baliuckas, projektledare för ”TEC Industry”.

”Det första steget i projektutvecklingsprocessen innefattar diskussioner om strukturens typ, speciell eller vanlig, samt upprättas en topografisk karta.  ”Miljö- och hälsokonsekvensbedömingsrapporter och andra nödvändiga dokument upprättas, om nödvändigt”, säger Algirdas Čižiūnas, projektledare för ”TEC Consulting”.

Teknisk specifikation – det viktigaste steget inför bygglov

Till skillnad från utlandet, omfattas tekniska specifikationer i Litauen av mycket stränga bestämmelser och har en nyckelroll vid ansökan av bygglov. Den måste innehålla alla nödvändiga delar av projektet för byggplatsen och måste specificera varje del i enlighet med bestämmelserna. ”Detta steg kräver både stora mängder av uppgifter – ritningar, tekniska specifikationer mm, så väl som tid”, förklarar Linas. Hans kollega påpekar att ”när den tekniska specifikationen har utförts och bygglovet beviljats, är det längre inte möjligt att göra omfattande ändringar i designen. Vill man, exempelvis, ändra byggnadens storlek, måste man ändra specifikationen varefter den bör bedömas och beviljas ett bygglov på nytt.”

Människor som upprättar de tekniska specifikationerna och ritningarna bör ha motsvarande kvalifikationer. Endast certifierade ingenjörer är berättigade till att agera som byggledare för huvudsakliga tekniska aspekter vid byggande av speciella strukturer. Designern måste ha en civilingenjörsutbildning eller ett dokument (certifikat, referens, attest, osv.) som är utfärdat i ursprungslandet som intygar att personen är berättigad att jobba som en civilingenjör i ursprungslandet.

Projektbedömning och slutarbeten

När den tekniska specifikationen och designen har slutförts och stämts av med byggaren, kan designen skickas för bedömning. Bedömningen innefattar att designen utvärderas, dvs hur lösningar i olika delar i designen överensstämmer med grundläggande byggkrav, andra krav gällande bygglagstiftning osv. Efter att experterna har gjort sina anmärkningar, anpassas designen och därefter, efter att ha fått en positiv bedömning, kan projektet slutföras och beviljas ett bygglov. Specialisterna på ”TEC Consulting” är alltid där för att hjälpa utvecklaren att upprätta och skicka in nödvändiga handlingar.

”Byggarbetena kan teoretiskt sett påbörjas nästa dag efter att ett bygglov har beviljats. Men glöm inte om detaljplanen, eller åtminstone en del av den, som måste finnas vid inledning av byggverksamheten”, lägger han till. ”Det är ofta en krånglig aspekt eftersom att man måste få uppgifter av byggaren (eller entreprenören som byggaren har valt) om vilka material, utrustning och teknologier som kommer användas. Detta bromsar ofta till processerna något.” Gäller det en speciell byggnad, måste den ha en separat strukturell bedömning.

Likheter och olikheter mellan Litauen och andra länder

När ”TEC Group” representanter får frågan om skillnader vid projektering i Litauen och utlandet, svarar det att processen är i huvudsak likadan, men det finns vissa skillnader. Det kan finnas skillnader inom detaljer, omfattningen, offentligheten och andra procedurer. ”En av skillnaderna ligger i att i andra länder brukar inte pre-design steget innebära förslagshandlingar, vilka enligt litauisk lag skall upprättas före den tekniska specifikationen och designen och vilka offentliggörs”, säger Linas.

Dessutom brukar det inte finnas en bedömningsfas för projekt i Västeuropa, utan man förlitar sig på en försäkring. ”Designern måste vara kvalificerad och i fall hen gör ett misstag i sitt arbete, täcks detta av försäkringen”, säger representanten för ”TEC Industry”. Så att design-stegen är mycket lika i hela Europa. De enda skillnaderna ligger i dess utförlighet, noggrannhet och specifika krav.

”TEC Consulting”, UAB är en del av TEC Group, som också består av företagen ”TEC Industry” och ”TEC Infrastructure”. Koncernens företag tillhandahåller design-, konsult-, underhålls-, projekt- och byggledar- och andra ingenjörstjänster för transportinfrastruktur och industriella objekt så väl som för energianläggningar.