Undersökning av vägar, broar och andra vägkonstruktioner

Det viktigaste med byggnaden är att uppfylla förordningens (EU) nr. 305/2011 väsentliga krav på byggnader, normativ kvalitet och andra krav som anges i rättsakter.

Vi genomför planerade och upprepade bedömningar av befintligt skick på broar och andra vägkonstruktioner (konstruktionsstudier) enligt STR 1.03.01:2016 ”Byggnadsstudier. Byggolycka”. Under bedömningen registreras och utvärderas skador på byggnadens konstruktioner, deras inverkan på byggnadens eventuella nödsituation, deras förekomst och orsaker. Även konstruktionens bärförmåga, defekter, deras eventuella spridning, behovet av reparations-/ombyggnadsarbeten och nödvändigheten av en konstruktionsundersökning fastställs.

Dessa studier indikerar om strukturell expertis krävs.

Om de brister som identifierats vid tillståndsbedömningen är väsentliga kan vi utföra generell eller partiell konstruktionsexpertis av broar och andra vägkonstruktioner enligt STR 1.04.04:2017 ”Byggnadsdesign. Projektexpertis”, kraven i kapitel IX, avsnitt fem. Under den utvärderas en befintlig eller nybyggd byggnad, dess överensstämmelse med förordning (EU) nr. 305/2011, byggnadens normativa kvalitet och andra krav som fastställs i bygglagstiftningen. I händelse av en strukturell olycka eller nödsituation anger vi orsakerna och möjliga konsekvenser av dessa händelser. I händelse av en byggnadsolycka eller nödsituation anger vi orsakerna och möjliga konsekvenser av dessa händelser.

Vid bedömning eller undersökning av byggnadens befintliga skick utför vi:

  • Strukturundersökning (destruktiva och icke-destruktiva metoder);
  • Statiska och dynamiska konstruktionstester;
  • Bestämning av bärigheten (genom empiriska beräkningar eller tester);
  • Konstruktionövervakning.

Tidiga inspektioner av byggnader möjliggör korrekt planering av kostnader för förbättring av byggnaders tillstånd.